Jälkiseurantaraportti: Talousarvion yhtenäisyys

Valtiovarainministeriö on ryhtynyt toimiin talousarvion yhtenäisyyden lisäämiseksi. Sen sijaan muut ministeriöt eivät ole toteuttaneet eivätkä lähtökohtaisesti edes suunnitelleet muutoksia talousarvioihinsa VTV:n suositusten perusteella. VTV seuraa suositusten toteutumista seuraavan kerran vuoden 2022 talousarvion perusteella.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan talousarvion yhtenäisyys -tarkastuksesta (11/2020). Jälkiseurantarannassa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksessa todettiin, että vuoden 2019 talousarvion laadintamenettelyt eivät ole yhtenäisiä eri hallinnonaloilla. Laadintamenettelyt eivät ole yhtenäistyneet vuosina 2015–2019, ja epäyhtenäisyys on kasvanut vuoden 2020 talousarviossa. Yhtenäinen budjetointi tehostaisi valtion taloudenhoitoa ja taloushallintoa, sillä se selkeyttäisi talousarvion seurantakäytäntöjä. Se myös helpottaa talousarviosta päättämistä ja edistää sen noudattamista valtionhallinnossa.

VTV antoi tarkastuksen perusteella valtiovarainministeriölle ja muille ministeriöille kuusi kehittämissuositusta yhtenäisyyden parantamiseksi. VTV suositti, että ministeriöt noudattavat valtiovarainministeriön määräystä talousarvion laadinnasta ja että valtiovarainministeriö puolestaan pyrkii varmistamaan, että ministeriöt näin myös tekevät. Lisäksi VTV suositti, että valtiovarainministeriö ja muut ministeriöt kehittävät talousarviovalmisteluun ja talousarvioehdotusten käsittelyyn liittyviä kontrolleja. Näiden ohella VTV suositti, että talousarvion tilijaottelua yksinkertaistetaan, jotta hallinnollinen taakka kevenisi, ja että valtiovarainministeriö ja muut ministeriöt selkeyttävät ja yhtenäistävät erilaisten korvausten ja kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen budjetointia talousarviossa.

Jälkiseurannan perusteella voidaan todeta, että valtiovarainministeriö on ryhtynyt erinäisiin toimiin talousarvion yhtenäisyyden lisäämiseksi. Sen sijaan muut ministeriöt eivät ole toteuttaneet eivätkä lähtökohtaisesti edes suunnitelleet muutoksia talousarvioihinsa VTV:n suositusten perusteella.

Osa ministeriöistä totesi vastauksessaan, että muutosten esteenä on oman hallinnonalan talousarvion erityispiirteet ja joustavuuden korostaminen. Monet ministeriöt sinällään kannattivat muutoksia mutta eivät kuitenkaan olleet itse valmiit erityisiin toimiin oman pääluokkansa osalta. Vastausten perusteella syntyi jälkiseurannassa vaikutelma, että ministeriöt ovat tyytyväisiä talousarvion nykytilaan eivätkä siksi nähneet muutoksille tarvetta.

Koska tarkastussuosituksia ole vielä tässä vaiheessa laajasti toteutettu, jälkiseurantaa jatketaan vuoden 2022 aikana erillisellä jälkiseurannalla. Siinä verrataan annettuja suosituksia vuoden 2022 talousarvioon ja arvioidaan sen perusteella suositusten toimeenpanoa käytännössä.

Kategoriat