FN:s hållbarhetsmål avspeglas också i Statens revisionsverks arbete

Finland har förbundit sig att genomföra hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. På Statens revisionsverk arbetar vi redan för att målen ska nås, och i framtiden säkerställer vi att programmet genomförs i Finland.

Agenda 2030 gynnar också Finland

Som medlem i FN har Finland förbundit sig att genomföra de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Detta sker på två olika sätt. Det första är det samhälleliga åtagandet genom vilket organisationer och privatpersoner – med andra ord vem som helst av oss – kan förbinda sig att främja uppfyllelsen av hållbarhetsmålen. Det andra är Statsrådets redogörelse om Agenda 2030 som är regeringens genomförandeplan för åtgärder med vilka målen kan nås. Planen bygger på två fokusområden, eller målbilder, som är ett koldioxidneutralt och resurssmart Finland samt ett Finland där det råder jämlikhet, jämställdhet och kompetens.

Vad avses då med ett koldioxidneutralt och resurssmart Finland? Det avser ett Finland som inte längre bidrar till den globala uppvärmningen. Ett Finland som tar vara på resurserna på bästa möjliga sätt med tanke helheten och främjar välfärd och hållbar utveckling. På vägen mot detta mål behövs innovationer som lyfter Finlands konkurrensförmåga och vilka således förstärker statsfinanserna.

Och ett Finland där det råder jämlikhet, jämställdhet och kompetens? Det betyder att människorna mår bra och lever i ett tryggt och stabilt samhälle. Företagsmiljön är god och Finland ses också utomlands som ett land där det är tryggt att investera. Det betyder att Finlands ekonomi är stark.

Hållbar utveckling stärker Finlands konkurrenskraft och ekonomi på lång sikt. Därför bör också vi i Finland sträva efter hållbar utveckling.

Vi arbetar redan för målen för hållbar utveckling ur ett statsfinansiellt perspektiv

Statens revisionsverk har hittills inte genomfört några revisioner av uppfyllelsen eller främjandet av hållbarhetsmålen, men flera revisioner har varit kopplade till dem. Till exempel en av våra aktuella tematiska helheter fokuserar på utvärdering av hur väl staten har lyckats med att främja hållbara lösningar. En av revisionerna, som fokuserade på främjande av miljöteknik (cleantech), togs upp i ett blogginlägg nyligen.

Enligt lag ska Statens revisionsverk granska lagligheten av och ändamålsenligheten i statsfinanserna samt iakttagandet av statsbudgeten. Vår verksamhet ska med andra ord främja god samhällsstyrning, i enlighet med FN:s hållbarhetsmål 16.

Hållbar utveckling är bra för både ekonomin och statsfinanserna på lång sikt. Därför hör det till revisionsverkets uppgifter att följa upp insatserna för att främja hållbar utveckling ur ett statsfinansiellt perspektiv.

Vi säkerställer att Agenda 2030 genomförs i Finland

Statens revisionsverk har fattat beslut om att engagera sig i Agenda 2030 genom att revidera dess genomförande och resultat under de närmaste åren. Planer för revisionsverkets konkreta roll har tagits fram efter att statsrådets redogörelse publicerades, och vi kommer att precisera planerna under våren.

I praktiken kan vi revidera regeringens rapportering om hållbar utveckling och sammanfatta det nationella genomförandet av hållbarhetsmålen i slutet av varje regeringsperiod. Dessutom kan vi göra separata revisioner av huruvida utvecklingen i Finland går i riktning mot målbilden.

Hanteringen av miljöfrågor diskuteras i april 

Hanteringen av miljöfrågor kommer att diskuteras ur revisionsperspektiv i Helsingfors i slutet av april. Då ordnar arbetsgruppen för miljörevision inom Europeiska organisationen för högre revisionsorgan EUROSAI ett möte, där man också kommer att diskutera hållbarhetsmålen. Vi kommer att berätta om diskussionerna i ett blogginlägg i slutet av maj.

kategorier