De offentliga finanserna stärks inte enligt regeringens mål för den finansiella ställningen

Enligt VTV:s bedömning förbättras den offentliga sektorns finansiella ställning inte i takt med regeringens mål för mandatperioden trots att ekonomin går bättre. När man eliminerar det förbättrade konjunkturlägets effekt på finanserna och utgår från finansministeriets prognos visar beräkningarna att det strukturella saldot för den offentliga sektorn försämras åren 2017 och 2018. Det strukturella saldot beräknas bli -1,3 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2018 och hamnar då cirka 0,8 procentenheter från det medelfristiga målet (MTO). Trots att de offentliga finanserna stärks i år när ekonomin går bättre kommer inte heller det nominella balansmålet att uppnås under denna mandatperiod. Detta beror på att statsfinanserna stärks långsammare än planerat.

Tilläggsbudgetarna för år 2017 följer reglerna om en ram för statsfinanserna. Budgetpropositionen för år 2018 avviker från dessa regler i fråga om finansieringen av Rundradion, vilket enligt revisionsverkets uppfattning undergräver ramsystemets trovärdighet.

Finland bedöms följa stabilitets- och tillväxtpaktens regler år 2017 i fråga om förebyggande och korrigering. Om man beaktar de möjligheter till flexibilitet som kommissionen gett är bedömningen att Finland följer reglerna även år 2018. Utgående från finansministeriets prognos missar Finland målet med cirka 0,2 procentenheter i kravet på förändring av det strukturella underskottet år 2018 trots att möjligheterna till flexibilitet beaktas.

Finansministeriets prognoser som är underlag för utkastet till budgetplan bedömer VTV som realistiska. Den betydande prognosförändringen sett till våren 2017 är motiverad i ljuset av färsk statistik om konjunkturläget. Finansministeriets prognoser motsvarar också prognoserna från andra prognosinstitut.

Statens revisionsverks lagstadgade uppgift är att inom kontrollen av skötseln av statsfinanserna utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen om finanspolitiken (869/2012) och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den (såsom förordningen om en plan för de offentliga finanserna 120/2014 med ändringar enligt förordning 601/2017). Statens revisionsverk har enligt sin tillsynsuppgift och utifrån dessa bestämmelser bedömt Finlands utkast till budgetplan och dess bakgrundsmaterial inklusive regeringens budgetproposition för år 2018. Budgetpropositionen lämnades till riksdagen 19.9.2017 och Finlands utkast till budgetplan för år 2018 publicerades 5.10.2017.

Revisionsverket har publicerat en promemoria med huvudpunkterna från VTV:s bedömning av de offentliga finansernas utveckling åren 2017 och 2018. Promemorian beaktar utkastet till budgetplan och budgetpropositionen för år 2018. Underlaget för bedömningen är finansministeriets oberoende ekonomiprognos. Revisionsverkets förra bedömning presenterades 15.6.2017 i rapporten om granskningen av finanspolitiken. Revisionsverket publicerar en utförligare rapport om tillsynen över finanspolitiken som en särskild berättelse till riksdagen i december 2017.

Läs mer

kategorier