De statliga ämbetsverken och inrättningarna har uppfyllt skyldigheten till gemensam upphandling väl

De statliga ämbetsverken och inrättningarna har uppfyllt den lagstadgade skyldigheten till gemensam upphandling väl, framgår det av en granskning från Statens revisionsverk. Det fanns dock brister i hur undantagen från skyldigheten hade dokumenterats.

Finansministeriet styr upphandlingar inom statsförvaltningen bland annat genom statens upphandlingsstrategi och beslut om centraliserade gemensamma upphandlingar. Ämbetsverken och inrättningarna ska ordna sin upphandling så att de utnyttjar det kontrakt som slutits på basis av konkurrensutsättning som inköpscentralen Hansel Ab verkställt för statsförvaltningens räkning.

Statliga ämbetsverk har mycket varierande syner på vad skyldigheten omfattar. I nuläget utnyttjas ramavtal även på bred front vid upphandling av produkter och tjänster som inte omfattas av skyldigheten till gemensam upphandling.

”Om skyldigheten slopades, skulle gemensamma upphandlingar dock minska betydligt vid vissa ämbetsverk och inrättningar”, säger Minna Tyrväinen, ledande redovisningsrevisor.

På offentliga upphandlingar ställs olika mål för innovativitet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Hansels syfte är att främja hållbarhetsorienterade politiska målsättningar, men gemensam upphandling lämpar sig i allmänhet inte för främjande av mål för innovation. Ramavtalen tillgodoser bäst ämbetsverkens behov vid vanliga upphandlingar med stora volymer.

En relativt stor del av avtalsleverantörerna är små och medelstora företag

De avtal om gemensam upphandling som uppdelades 2019 utgjorde 71 procent av Hansels gemensamma upphandlingar. Genom uppdelade avtal är det möjligt att främja möjligheterna för små och medelstora företag att bli leverantörer vid gemensam upphandling.

”I fjol var andelen små och medelstora företag 46,7 procent av Hansels avtalsleverantörer. På så sätt är en relativt stor andel av bolagets ramavtalsleverantörer små och medelstora företag”, säger Tyrväinen.

År 2019 uppgick de produkter och tjänster som upphandlades genom ramavtal med Hansel till över 900 miljoner euro. Volymen för statsförvaltningens upphandlingar, exklusive farleds- och försvarsupphandlingar, uppgår till 4–4,5 miljarder euro per år.

Ämbetsverkens och inrättningarnas möjligheter att utnyttja ramavtal har försämrats

I nuläget gäller skyldigheten till gemensam upphandling inte en stor del av Hansels gemensamma upphandlingar, eftersom kommunernas upphandlingar inte omfattas av skyldigheten. Hösten 2019 övergick Hansel i statens och Finlands kommunförbunds gemensamma ägo. Framöver kan ägararrangemanget påverka Finansministeriets styrmöjligheter genom ägarstyrning av Hansel.

Dessutom har ämbetsverkens och inrättningarnas möjligheter att utnyttja ramavtal den senaste tiden försämrats, eftersom Hansel har ändrat villkoren för anslutning till ramavtalen till följd av att högsta förvaltningsdomstolen har ändrat sin avgörandepraxis.

”Den tekniska utvecklingen och förändringarna i ämbetsverkens behov medför troligen tryck på Finansministeriet att på nytt definiera innebörden i skyldigheten till gemensam upphandling. Därför bör ministeriet utvärdera om det bör precisera beslutet om de produkter och tjänster som omfattas av skyldigheten och innehållet i produkterna och tjänsterna”, säger direktör Jaakko Eskola.

Ta del av publikationen: Genomförande av gemensam upphandling

kategorier