Finland är nära balans i de offentliga finanserna – reglerna iakttas

Enligt revisionsverkets bedömning har Finland iakttagit EU:s finanspolitiska regler. Dessutom har Finland iakttagit ramarna för statens utgifter. Vid skötseln av de offentliga finanserna är det viktigt att regeringen sätter upp sådana ekonomipolitiska mål som kan följas upp på ett entydigt sätt.

Statens revisionsverk har publicerat en bedömning som har gjorts inom övervakningen av finanspolitiken. Bedömningen handlar om hur väl Finland i fjol iakttog ramarna för statens utgifter och EU:s finanspolitiska regler. Dessutom innehåller bedömningen en granskning av planen för de offentliga finanserna och av Finansministeriets ekonomiska prognos som har använts som underlag för planen.

Utifrån revisionsverkets beräkningar iakttogs ramarna för statens utgifter under 2018. Statens revisionsverk har redan tidigare lyft fram behovet att utveckla ramsystemet så att systemet ska fungera så väl som möjligt som verktyg för styrning av finanspolitiken. I april publicerade Finansministeriet en rapport som sammanställts av arbetsgruppen för utgiftsramar. I rapporten har gruppen på ett berömligt sätt tagit upp sådana viktiga frågor kring ramsystemet som kan användas som input för regeringsprogrammet.

”Vid utvecklingen av ramsystemet är en av de viktigaste frågorna till exempel definitionen av finansiella investeringar. Den bör förtydligas ytterligare. Det är viktigt att sörja för budgetramarnas omfattning. Staten bör endast i välmotiverade situationer ha utgifter utanför ramarna”, säger direktör Matti Okko.

Enligt Statens revisionsverks bedömning följde Finland reglerna i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt under 2018. Finland närmar sig balans i de offentliga finanserna under 2021.

”Det strukturella saldot för den offentliga sektorn har minskat. Det strukturella saldot är viktigt med tanke på reglerna. Regeln för det strukturella saldot följs dock om vi beaktar de möjligheter till flexibilitet som kommissionen gett. Utifrån nuvarande uppgifter kommer Finland att följa reglerna även 2019 och 2020”, säger ekonom Leena Savolainen.

Statens revisionsverk utvärderar även planen för de offentliga finanserna 2020–2023 till den del hur omfattande informationsinnehållet i planen är och i vilken utsträckning planen motsvarar rättsakter. Planen uppfyller kraven i lagstiftningen. Statens revisionsverk anser att regeringens mål i planerna för de offentliga finanserna bör följas upp mer konsekvent i fortsättningen. Regeringens ekonomipolitiska mål bör överhuvudtaget vara så tydliga som möjligt för att uppnåendet av målen ska kunna utvärderas på ett entydigt sätt.

Den plan för de offentliga finanserna som regeringen har presenterat bygger på Finansministeriets konjunkturprognos och uppskattning av utsikterna på medellång sikt. Planen har teknisk karaktär, och en plan som innefattar den nya regeringens beslutsåtgärder görs upp i september 2019. Enligt revisionsverkets bedömning är Finansministeriets prognos som planen utgår från realistisk.

På hösten 2019 publicerar Statens revisionsverk en bedömning av regeringsprogrammet och regeringens första plan för de offentliga finanserna. Rapporten kommer att innehålla en bedömning av regeringens mål för den valperiod som börjar och av utsikterna för uppnående av målen särskilt med tanke på iakttagandet och dimensioneringen av de finanspolitiska reglerna.

Ta del av publikationen: VTV:n arvio julkisen talouden hoidosta (rapport på svenska ska publiceras senare)

Mer information om Statens revisionsverks revisioner och god förvaltning: VTV.fi

kategorier