Renoveringen av Olympiastadion påminner om att staten noggrant ska övervaka de projekt som den finansierar

I omfattande projekt som finansieras av staten ska ett transparent beslutsfattande säkerställas.

Statens revisionsverk har granskat Olympiastadions renoverings- och förnyelseprojekt och särskilt hur statsunderstödet beviljades, användes och övervakades i projektet. Granskningen riktades mot undervisnings- och kulturministeriet som beviljade understödet och Stadionstiftelsen som tog emot understödet.

I granskningen framkom inget som tyder på att den understödda helheten generellt inte skulle vara i enlighet med statsunderstödsbesluten. Projektets kostnader har dock ökat betydligt. Den kostnadskalkyl som presenterades i behovsutredningen för projektet 2012 var 197 miljoner euro, och hösten 2020 hade kostnadskalkylen stigit till över 330 miljoner euro.

Statsunderstödsmyndighetens tillsyn motsvarade inte kraven för ett mångformigt och långvarigt projekt. Den styrgrupp som tillsattes för projektet hade i uppgift att säkerställa att projektets kostnader hålls under kontroll och att projektet följer tidtabellen. Enligt den uppfattning som erhållits vid granskningen kunde styrgruppen inte utföra sitt uppdrag på behörigt sätt.

“Användningen av offentliga medel ska vara transparent och kostnadseffektiv. Därför bör mångsidiga och långvariga projekt som finansieras av staten övervakas tillräckligt”, betonar revisionsverkets överinspektör Olli Piiroinen.

Staten har i sina riktlinjer fastställt med vilket belopp den högst deltar i projektet. För projektets centrala entreprenad har däremot inget fast takpris fastställts, utan det ändras när tilläggs- och ändringsarbeten godkänns.

”Betalningsgrunden för den entreprenadmodell som valts för projektet står i strid med statens finansieringsriktlinjer. Denna konflikt framfördes inte tillräckligt tydligt och i rätt tid vid behandlingen av projektets finansiering”, berättar Piiroinen.

De kostnader som Helsingfors stad fakturerar för projektet som byggherre och finansiär har inte till alla delar varit transparenta. Den av rätten utdömda gottgörelseavgiften som Stadionstiftelsen har inkluderat i projektets kostnader är inte en understödsberättigande kostnad för projektet.

“Den som beviljar och den som får statsunderstöd borde försäkra sig om att kostnaderna för projektet följer understödsbeslutet och understödsvillkoren”, betonar Piiroinen.

Stadionstiftelsen skulle lämna in en projektutredning till undervisnings- och kulturministeriet före utgången av juni. Enligt UKM:s nya beslut av den 12 januari 2021 får understödet ännu användas fram till slutet av 2021 och projektutredningen ska göras före juni 2022.

Ta del av publikationen: Renovering av Olympiastadion

Fler revisioner och granskningar utförda av Statens revisionsverk och information om god förvaltning finns på VTV.fi

kategorier