Statens revisionsverk har en ny organisation

Statens revisionsverk omorganiseras. Reformen förtydligar ledningsmodellen och stärker revisions- och tillsynsuppgifterna.

Statens revisionsverk har under det gångna året gjort en övergripande granskning av sin verksamhet. Utöver organisationen och ledningssystemet stödjer bland annat långsiktig utveckling av kompetensen och arbetsgemenskapen en effektiv verksamhet vid ämbetsverket.

“Revisionsverkets uppgift är att säkerställa att statens tillgångar används i enlighet med riksdagens beslut, med efterlevnad av lagen och ändamålsenligt. Allt vi gör ska stödja denna uppgift så bra som möjligt”, konstaterar generaldirektör Sami Yläoutinen.

Statens revisionsverks uppgifter delas från början av 2023 in i tre enheter:

  • revisionsenheten som leds av Jaakko Eskola

  • enheten för övervakning och tillsyn med Matti Okko som direktör och

  • enheten för gemensamma tjänster som leds av Tuula Sandholm.

Revisionsenheten svarar för redovisningsrevisionen av de statliga bokföringsenheterna och för genomförandet av revisioner som varierar årligen. Temana för pågående och nya revisioner finns i revisions- och tillsynsplanen. En uppdaterad version av planen publiceras nästa gång i början av januari.

Enheten för övervakning och tillsyn sköter uppgifter inom finanspolitiken och parti- och valfinansieringen samt granskningar av finanspolitiken. Enheten ansvarar också för behandlingen av klagomål och anmälningar om missbruk samt för revisionsverkets nya uppgifter i anslutning till öppenhetsregistret.

Enheten för gemensamma tjänster ansvarar för att producera och utveckla bland annat personal- och ekonomitjänster, informationsförvaltningstjänster samt tjänster i anslutning till kommunikation och nätverk.

kategorier