Största delen av redovisningarna av valfinansieringen vid kommunalvalet har lämnats till statens revisionsverk

Statens revisionsverk har tillgripit flera uppmaningar för att få den i valfinansieringslagen förutsatta redovisningen av valfinansieringen från alla kandidater vid kommunalvalet år 2012. Redovisningen saknas ännu från tre kandidater. Största delen av de redovisningsskyldiga lämnade redovisningen inom utsatt tid.

I kommunalvalet deltog något över 19 000 kandidater. Före den i valfinansieringslagen föreskrivna bestämda tiden 31.12.2012 hade 2 894 av dem inte lämnat sin redovisning av valfinansieringen. En del av de redovisningsskyldiga lämnade sin redovisning därefter på eget initiativ, men åt inalles 1 664 kandidater sändes en uppmaning att utan dröjsmål lämna redovisningen.

Åt 427 redovisningsskyldiga måste sändas ännu en andra uppmaning. Som helhet förlängdes tiden för inlämnande ända till 15 maj. Samtidigt bistod revisionsverket de redovisningsskyldiga per telefon och e-post. Revisionsverket bedrev aktivt samarbete med partierna och partiernas distriktsorganisationer för att säkra handledningen av de redovisningsskyldiga.

Efter två uppmaningar stod det klart, att en del av de redovisningsskyldiga inte trots uppmaningarna kommer att lämna den i lagen föreskrivna redovisningen av valfinansieringen till revisionsverket. I juni saknades ännu redovisningarna från tre redovisningsskyldiga.

Revisionsverket ansåg att situationen till denna del uppfyllde de i 10 § 2 momentet i valfinansieringslagen avsedda förutsättningarna att förplikta de redovisningsskyldiga att lämna sin redovisning av valfinansieringen vid äventyr av vite. I processen övergick man i fråga om de saknade redovisningarna till förfarande enligt viteslagen. Vitet fastställdes till 5 000 euro.

I fråga om de redovisningar av valfinansieringen som lämnats i tid har efter behandlingen av redovisningarna, utredningar och gjorda kompletteringar inte med undantag för en (1) redovisning framkommit omständigheter på grund av vilka revisionsverket hade skäl att betvivla de mottagna redovisningarnas riktighet.

I fråga om verkställandet av tillsynen beaktade revisionsverket, att det med lagen om kandidaters valfinansiering och ändringar i partilagen tilldelats nya uppgifter utan ytterligare resurser. Att sköta dessa uppgifter som sig bör har inneburit att resurser för revisionsverksamheten har riktats på tillsynen av val- och partifinansieringen samt på därmed förenat arbete med karaktär av kundservice.

Läs mer

kategorier