Revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse 2018 är klar

Statsbokslutet har upprättats på föreskrivet sätt. Regeringens årsberättelse 2018 innehåller också de föreskrivna uppgifterna.

Statsbokslutet för 2018 har gjorts upp i enlighet med bestämmelserna om statsbokslutet. Revisionsverket påpekar att det i vissa revisioner upptäckts förfaranden som strider mot statsbudgeten och de centrala bestämmelserna om den, och samtidigt mot grundlagens bestämmelser om statsfinanserna,

Regeringens årsberättelse 2018 innehåller de föreskrivna uppgifterna om läget för statsfinanserna och de offentliga finanserna. I berättelsen redogörs för bland annat efterlevnaden av de finanspolitiska reglerna, uppfyllelsen av regeringens mål, de väsentligaste riskerna inom statsfinanserna, statens tillgångar och åtagandena utanför balansräkningen. Informationen skulle dock med fördel kunna fördjupas, framförallt i beskrivningen av den kommunala ekonomin, beskattningen samt statens åtaganden och riskexponeringar.

Författarna till regeringens årsberättelse  diskuterade sitt arbete och utvecklingen av dess effektivitet på Statens revisionsverks diskussionsmöte i höstas. Samarbetet inom statsförvaltningen fungerar bra, men redovisningen i årsberättelsen bör alltjämt göras koncisare och med fokus på bredare trender i stället för åtgärder.

kategorier