Vaali- ja puoluelakiin ehdotetut muutokset parantavat merkittävästi avoimuutta

Joitakin VTV:n esillä pitämiä asioita kuten puolueiden paikallisyhdistystenvalvontaa ei ole sisällytetty lakiluonnokseen.

Oikeusministeriössä valmistellaan uudistuksia vaali- ja puoluelakiin. VTV on antanut lausuntonsa hallituksen esityksen luonnoksesta.

VTV pitää useita luonnoksessa esitettyjä asioita hyvinä muutoksina. Tällaisia ovat erityisesti:

  • että suuria lainoja vaalikampanjalle ja puolueille antaneiden tahojen nimet olisi julkistettava

  • että VTV:llä olisi oikeus saada vertailutietoja tahoilta, jotka ovat toimittaneet kampanjalle muun muassa varoja, tuotteita tai palveluita

  • että ehdokkailla olisi velvollisuus käyttää kampanjatiliä eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa.

Jo nämä lakiluonnokseen sisältyvät ehdotukset parantaisivat merkittävästi vaalirahoituksen- ja puoluerahoituksen avoimuutta sekä niitä koskevan valvonnan edellytyksiä. Silti kaikki VTV:n esittämät parannusehdotukset eivät sisälly nykyiseen lakiluonnokseen.

Puolueiden paikallisyhdistykset jäämässä edelleen valvonnan ulkopuolelle

VTV pitää valitettavana, että joitakin sen esille nostamia asioita ei ole sisällytetty puolue- ja vaalilakia uudistavaan esitysluonnokseen.

VTV ehdotti aiemmin vaalityöryhmässä, että vaalikampanjalle tukea antaneiden tahojen tiedot julkaistaisiin nykyistä laajemmin. Tällöin erikseen ilmoitettavan tuen rajaa laskettaisiin tai se poistettaisiin kokonaan muiden kuin yksityishenkilöiden antaman vaalirahoituksen osalta. Tämä antaisi avoimempaa tietoa poliittisen rahoituksen lähteistä ja lisäisi läpinäkyvyyttä lainvastaisiin tilanteisiin.

Lainvalmistelun aikana käytiin myös julkisuutta myöten keskustelua siitä, tulisiko puoluerahoituksen valvonta ulottaa koskemaan myös puolueiden paikallisyhdistyksiä. Nykyinen lakiluonnos ei kuitenkaan ole laajentamassa VTV:n valvontatehtävää tältä osalta.

VTV on eduskunnalle antamissaan kertomuksissaan säännöllisesti tuonut esiin, että puolueiden paikallisyhdistykset jäävät puoluerahoituksen valvonnan ulkopuolelle, mikä on yksi keskeinen rajoite valvonnalle. VTV olisi ollut valmis ottamaan vastaan laajennetun tehtävän, jos sitä lakiluonnoksessa olisi esitetty edellyttäen, että uuteen tehtävään olisi annettu tämän vastaavat resurssit. VTV suhtautuu asiaan jatkossakin myönteisesti, mikäli ehdotukseen palataan. VTV:llä on myös valmius palata asiaa koskeviin säännöksiin hallituksen esityksen jatkokäsittelyssä.

Kategoriat