Valtion tilinpäätös ja hallituksen vuosikertomus 2020 on tarkastettu

Valtion tilinpäätös vuodelta 2020 on laadittu säännösten mukaisesti, ja hallituksen vuosikertomuksessa raportoidaan säädösten edellyttämistä asiakokonaisuuksista. VTV on tarkastanut hallituksen vuosikertomukseen sisältyvän valtion tilinpäätöksen ja raportoinut tarkastuksesta eduskunnalle.

Tarkastusvirasto antoi ministeriöiden ja muiden kirjanpitoyksiköiden tilintarkastuksista yhteensä 62 tilintarkastuskertomusta varainhoitovuodelta 2020. Tarkastusvirasto kiinnittää huomiota valtion talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten vastaisiin menettelyihin, jotka samalla ovat perustuslain valtiontaloutta koskevien säännösten vastaisia. Tapaukset ovat lisääntyneet, ja niistä annettiin kielteinen laillisuuskannanotto 11 kirjanpitoyksikölle.

Hallituksen vuosikertomuksessa raportoidaan olennaisilta osin säädösten edellyttämistä asiakokonaisuuksista. Hallitusohjelman keskeisimpien tavoitteiden toteutumisesta kerrotaan kattavasti. Talousarvioesityksen yhteiskunnallisista vaikuttavuustavoitteista raportoidaan riittävällä tavalla. Tavoitteet on kuitenkin asetettu epäselvästi ja indikaattoreita käytetään vähän, mikä heikentää raportoinnin luotettavuutta ja kertomuksen informaatioarvoa. Kestävästä kehityksen tilasta raportoidaan tiiviisti. Ministeriöiden raportointi kestävän kehityksen toimista omilla hallinnonaloillaan on epäyhtenäistä.

Julkista taloutta käsitellään hallituksen vuosikertomuksessa pääosin kattavasti. Julkisen talouden hoitoa ohjaavien kansallisten säädösten tilannetta tulisi käsitellä laajemmin.

 

Kategoriat