Revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse 2020 är klar

Statens bokslut för 2020 har gjorts upp i enlighet med bestämmelserna och i regeringens årsberättelse rapporteras om de ämneshelheter som författningarna förutsätter. Revisionsverket har granskat statens bokslut, som ingår i regeringens årsberättelse, och rapporterat om granskningen till riksdagen.

Revisionsverket gav sammanlagt 62 revisionsberättelser över ministeriernas och de övriga bokföringsenheternas redovisningsrevisioner för finansåret 2020. Revisionsverket fäster uppmärksamhet vid förfaranden som strider mot statsbudgeten och de centrala bestämmelserna om den, och samtidigt mot grundlagens bestämmelser om statsfinanserna. Antalet fall har ökat och elva bokföringsenheter fick ett negativt ställningstagande till lagligheten.

I regeringens årsberättelse rapporteras till väsentliga delar om de ämneshelheter som författningarna förutsätter. Rapporteringen om utfallet av de centrala målen i regeringsprogrammet är omfattande. Redogörelsen över de sociala effektmålen i budgetpropositionen är tillräcklig. Målen har dock satts upp på ett otydligt sätt och användningen av indikatorer är begränsad, vilket försämrar rapporteringens tillförlitlighet och årsberättelsens informationsvärde. Rapporteringen om tillståndet för hållbar utveckling är koncis. Ministeriernas rapportering om åtgärder för hållbar utveckling inom sina egna förvaltningsområden är oenhetlig.

Regeringens årsberättelse redovisar i huvudsak heltäckande om de offentliga finanserna. Läget för de nationella författningarna som styr skötseln av de offentliga finanserna borde behandlas mer ingående.

kategorier