Satsningar på behandlingen och användbarheten av data samt på teamarbete rekommenderas av unga experter

Statens revisionsverks program för unga experter slutade vid årsskiftet. Mycket har gjorts på knappt två år.

Revisionsverkets generaldirektör Tytti Yli-Viikari gav de unga experterna den största övergripande uppgiften i utvecklingsprogrammet. Uppdraget var helt enkelt att föra in artificiell intelligens (AI) på Statens revisionsverk.

Redan i ett tidigt skede visade sig uppdraget vara en mer mångfasetterad arbetsuppgift än väntat. Lyckligtvis började vi dokumentera observationer, framgångar, bästa praxis och utmaningar i god tid. Därmed samlade vi redan under processens gång information som kunde användas i senare skeden av arbetet.

De perspektiv som öppnades i vårt arbete inskränkte sig inte till AI-världen. Vi gjorde även observationer av bl.a. arbetskulturen, samarbetet och datakompetensen.

Teamarbete ger effekt när den individuella kompetensen identifieras

Inom ramen för utvecklingsuppgiften sammanställde vi rekommendationer på tre olika ämnesområden. Alla bygger på våra observationer från utvecklingsuppgiften. Vi har avgränsat rekommendationerna till tre områden:

  1. användbarheten av data på revisionsverket,

  2. revisionsverkets dataanalyser och

  3. kulturell förändring av arbetssätten samt teamarbete.

Våra rekommendationer om kulturell förändring av arbetssätten och teamarbete kan även tillämpas på många andra ställen i statsförvaltningen. I vår rapport framhåller vi att bra teamarbete bygger på genuin interaktion, orädd identifiering av kompetens och uppsökande av naturliga projektroller. I ett fungerande team får man utrymme att vara sig själv och möjlighet att utveckla den egna kompetensen i en trygg miljö.

AI-experimentet förvandlades till kunskapsproduktion

Det som förenar alla tjänstemän är att var och en hör till någon arbetsgemenskap. En annan förenande faktor är den digitalisering som pågår över hela statsförvaltningen. Satsningar på datakvaliteten och utveckling av databehandlingen blir ännu väsentligare för ämbetsverkens effektiva verksamhet.

Vi understryker vikten av att statens olika enheter identifierar de möjligheter som finns i databehandling. Tväradministrativt samarbete över hela statsförvaltningen ger bättre förutsättningar för databehandlingen. Ett tätt samarbete kring databehandling skapar även möjligheter att utveckla teamarbetet i statsförvaltningen.

Vår utvecklingsuppgift fick en lyckad avslutning. En uppgift som visade sig komplicerad i praktiken förvandlades till produktion av ny kunskap för framtida utvecklingsarbete. För denna framgång får vi tacka att vi aldrig gav upp samt revisionsverkets ledning, som visade förtroende för oss.

Resultatet av utvecklingsuppgiften blev att vi kunde testa AI i praktiken och även sammanföra ny kunskap om behandlingen och användbarheten av data samt effektiva former av teamarbete, som gynnar hela verket och för det framåt.

Programmet för unga experter startade våren 2018. Programmets syfte är att ge experter som befinner sig i början av sin karriär en bred bild av revisionsverkets verksamhet. I programmet ingick arbete runtom i organisationen samt olika utvecklingsuppgifter.

Ta del av våra observationer och rekommendationer i utvecklingsuppgiften under

Skribenter: Ines Gullichsen, Samu Kälkäjä, Tiina Väänänen, Jasmin Grünbaum

kategorier