Revisionsverket förändras: Kompetent och motiverad personal är nyckeln till samhällseffekt

Statens revisionsverk har tagit fram en ny strategi och förnyat sitt ledningssystem. Förändringen syftar till att skapa en bredare samhällseffekt. För att målet ska kunna uppnås behövs det en mångsidig kompetensutveckling. Våra nya kompetenscenter stöder i att uppnå en bredare samhällseffekt. I den här bloggserien behandlar vi förändringar i revisionsarbetet och omvärlden med utgångspunkt från Statens revisionsverks strategi.

Vi på Statens revisionsverk har organiserat oss efter olika effektområden samt i fyra kompetenscenter, dvs. Framtidens ekonomi, Digitalisering, Metoder och Verkningsfullt kundarbete. Varje medarbetare är medlem i ett kompetenscenter och dennes chef är direktören för kompetenscentret. Ansvaret för styrningen av arbetsuppgifter har i sin tur tilldelats projektchefer som leder projekt.

Genom denna struktur som ger rum för kompetensutveckling och chefsarbete gör vi Statens revisionsverk till en ännu mer effektfull organisation. Själv anser jag att den nya strategin och ledningssystemet ger stora möjligheter för såväl revisionsverket som organisation som alla medarbetare och våra intressenter. Jag vill vara med och säkerställa och bidra till att denna förändring lyckas.

När en bredare effekt ska uppnås spelar medarbetarna en nyckelroll. Kompetensen inom revision, statsekonomi och skötseln av statsfinanserna är fortfarande hörnstenen i revisionsverkets verksamhet. I framtiden behöver vi dock också nya färdigheter och ny kompetens, såsom kundinsikt, samarbetsförmåga, projekthantering och sparrande.

De nya kompetenscentren har till uppgift att göra upp utvecklingsplaner som stöder individuella mål och som samtidigt tillgodoser revisionsverkets gemensamma kompetensbehov. Vi är alla olika personligheter med olika styrkor. När vi identifierar våra styrkor kan vi säkert få ny energi för vårt arbete.

Utvecklingsvägar som beaktar individuella behov är en möjlighet till en långsiktig, strategibaserad utveckling, där blicken är riktad långt in i framtiden, inte enbart mot dagliga projekt. Därför tror jag att denna satsning på en individuell utveckling gör att vår personal känner sig ännu mer motiverad och kapabel att ta itu med framtida utmaningar. När du känner dig konkurrenskraftig och sakkunnig när förändringens vindar blåser, är den känslan den bästa motivationen i arbetet.

Våra kompetenscenter satsar på en mångsidig kompetensutveckling. Vi vill att revisionsverket arbetar enhetligt och tillhandahåller information som stöder utvecklingen av förvaltningen. Genom en projektbaserad organisation vill revisionsverket mer effektivt utnyttja medarbetarnas styrkor och göra medarbetarna medvetna om varandras styrkor.

Vi vill öka samarbetet och kunskapsdelningen både inom och utanför organisationen. När vi tidigare arbetade på enheterna kände vi inte nödvändigtvis varandra och våra styrkor särskilt bra. När vi nu arbetar som ett revisionsverk i flera projekt och sammansättningar, har vi möjlighet att bättre ta del av varandras arbete och kompetens. Tillsammans kan vi mera.

En mångsidig kompetensutveckling innebär även att vi stärker vår kompetens via externa expertnätverk och expertsammanslutningar. Via nätverken kan vi få idéer för att utveckla vår verksamhet. Genom att nätverka äventyrar vi inte vår oavhängighet, utan kan ytterligare utöka vår syn på statsekonomin och skötseln av statsfinanserna. Genom att nätverka kan vi också främja vårt mål att vara en beaktansvärd samtalspartner när det ännu finns möjlighet att påverka.

Riktlinjerna för vår verksamhet bygger på internationella ISSAI-revisionsstandarder och -metoder. Dessutom vill vi starkt vara med i denna internationella familj bestående av revisionsorgan och utveckla de standarder och metoder som styr vår verksamhet, särskilt när de stöder våra effektmål.

Jag väntar entusiastiskt på vilka utvecklingsvägar som tas fram kring temat Framtidens ekonomi som jag leder. Jag har märkt samma entusiasm även hos andra medlemmar i kompetenscentret när vi har fört de första diskussionerna i den nya sammansättningen. På revisionsverket har vi mycket sakkunskap som förhoppningsvis nu kan utnyttjas i allt större omfattning. På så sätt har allt fler möjlighet att långsiktigt öka den egna kompetensen och sakkunskapen genom att utnyttja alla kompetenscenter.

kategorier