En knapp tredjedel av bokföringsenheterna fick en anmärkning 

Observationerna i Statens revisionsverks revisionsberättelser har nu för andra gången sammanställts i en rapport som innehåller både allmänna observationer från redovisningsrevisioner och observationer från temarevisioner. Statens revisionsverks observationer kan utnyttjas av alla bokföringsenheter.

Statens revisionsverk granskar årligen statens, ministeriernas och de övriga bokslutsskyldiga ämbetsverkens bokslut samt boksluten för tre fonder utanför budgeten. Revisionsverket gav sammanlagt 61 redovisningsrevisionsberättelser till statens bokföringsenheter för 2021. Totalt är det fråga om en pott på 67,8 miljarder euro, dvs. budgeten för 2021 jämte tilläggsbudgetar.

17 (28 %) av de granskade bokföringsenheterna tilldelades anmärkningar, eftersom det konstaterades väsentliga brister i deras bokslut eller ekonomiförvaltningsförfaranden. Revisionsverket ålade tre bokföringsenheter att meddela revisionsverket vilka åtgärder de hade vidtagit för att åtgärda bristerna som lett till en anmärkning.

– Antalet anmärkningar ligger på samma nivå som föregående år. Merparten av bokföringsenheterna fick rena papper, dvs. revisionsverket hade inget att anmärka på deras bokföring, konstaterar direktör Jaakko Eskola.

Vid redovisningsrevisionerna tar revisionsverket ställning till följande fyra aspekter: riktiga och tillräckliga uppgifter om bokslutet och den operativa effektiviteten, fungerande intern kontroll och budgetefterlevnad. Merparten av anmärkningarna gällde efterlevnaden av budgeten och de centrala bestämmelserna om den samt den interna kontrollen.

Temagranskningarna är tvärgående

Utöver redovisningsrevisionsberättelserna kan mellanrapporter och observationsrapporter ges till bokföringsenheterna. Med hjälp av dem kan bokföringsenheterna vidta korrigerande åtgärder redan under räkenskapsperioden.

– Vårt mål är att hjälpa bokföringsenheterna att korrigera sina förfaranden så tidigt som möjligt i stället för att påvisa misstag. Det ligger i allas intresse att revisionsverket lyfter fram sina iakttagelser så snabbt som möjligt, säger Eskola.

Revisionsomgången genomfördes i år för andra gången enligt en ny modell, där man utöver enhetsrevisioner granskade bokföringsenheternas gemensamma särdrag. I fråga om dessa temarapporter inriktades revisionen på gemensamma processer för skötsel av statsfinanserna, statens egendom, skulder och ansvarsförbindelser, upphandlingar och statsunderstödsprocesser.

– Vi kan erbjuda alla bokföringsenheter slutsatser och rekommendationer utifrån temarevisionerna. Målet är att revisionsresultaten ska vara tillgängliga för alla bokföringsenheter.

Observationerna i redovisningsrevisionsberättelserna har nu liksom i fjol sammanställts i en rapport som innehåller både allmänna observationer från redovisningsrevisionerna och observationer från temarevisionerna.

Redovisningsrevisionen sprider god praxis

Vid redovisningsrevisionerna säkerställs att uppgifterna om statsfinanserna är tillförlitliga och användbara och att god förvaltning förverkligas. Tillförlitliga uppgifter om statsfinanserna och statens ekonomiska ställning säkerställer hållbara offentliga finanser.

Genom de omfattande och regelbundna kontakterna vid redovisningsrevisionen främjar revisionsverket principerna för god förvaltning och sprider god praxis för skötseln av statsfinanserna, stärker riksdagens budget- och lagstiftningsmakt samt stödjer den förvaltning som är underställd statsrådet i skötseln av statsfinanserna.

Statens revisionsverk publicerar alla revisionsberättelser på sin webbplats samt lämnar årligen en särskild berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse.

kategorier