Huomautuksen sai vajaa kolmasosa kirjanpitoyksiköistä  

VTV:n tilintarkastuskertomusten havainnot on nyt toista kertaa koottu yhteenvetoraporttiin, joka sisältää sekä tilintarkastusten yleiset huomiot että teematarkastusten havaintoja. Raportin avulla VTV:n havainnot tulevat kaikkien kirjanpitoyksiköiden hyödynnettäviksi.

VTV tarkastaa vuosittain valtion, ministeriöiden, muiden tilinpäätösvelvollisten virastojen sekä kolmen talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset. Vuodelta 2021 VTV antoi yhteensä 61 tilintarkastuskertomusta valtion kirjanpitoyksiköille. Kaikkiaan kyse on 67,8 miljardin euron potista eli vuoden 2021 talousarviosta lisätalousarvioineen.

Tarkastetuista kirjanpitoyksiköistä 17 (28 %) sai huomautuksen, sillä niiden tilinpäätöksessä tai taloudenhoidon menettelyissä todettiin olennaisia puutteita. VTV velvoitti kolme kirjanpitoyksikköä ilmoittamaan sille toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet korjatakseen huomautukseen johtaneen asiantilan.

– Huomautusten määrä on samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Pääosa kirjanpitoyksiköistä sai puhtaat paperit eli tarkastusvirastolla ei ollut huomautettavaa niiden tilinpidosta, johtaja Jaakko Eskola toteaa.

VTV arvioi tarkastuksissaan, onko tilinpäätöksestä ja toiminnallisesta tehokkuudesta esitetty oikeat ja riittävät tiedot, onko sisäinen valvonta toimivaa ja onko talousarviota noudatettu. Pääosa huomautuksista liittyi talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen sekä sisäiseen valvontaan.

Teematarkastukset poikkileikkaavat

Kirjanpitoyksikölle voidaan tilintarkastuskertomusten lisäksi antaa väliraportteja sekä havaintoraportteja. Niiden avulla kirjanpitoyksiköt voivat ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin jo tilikauden aikana.

– Tavoitteenamme on auttaa virheiden osoittelemisen sijaan auttaa kirjanpitoyksiköitä korjaamaan toimintatapojaan mahdollisimman varhain. Kaikkien etu on, että VTV tuo havaintonsa esiin mahdollisimman nopeasti, Eskola sanoo.

Tilintarkastuskierros tehtiin tänä vuonna toista kertaa uudella mallilla, jossa yksikkötarkastusten lisäksi tarkastettiin kirjanpitoyksikköjen yhteisiä erityispiirteitä. Näiden teemaraporttien osalta tarkastus kohdistui valtion taloudenhoidon yhteisiin prosesseihin, valtion omaisuuteen, velkoihin ja vastuisiin, hankintoihin ja valtionapuprosesseihin.

– Voimme tarjota kaikille kirjanpitoyksiköille teematarkastusten pohjalta johtopäätöksiä ja suosituksia. Tavoitteena on, että tarkastustulokset ovat kaikkien kirjanpitoyksiköiden käytettävissä.

Tilintarkastuskertomusten havainnot on nyt viime vuoden tapaan koottu yhteenvetoraporttiin, joka sisältää sekä tilintarkastusten yleiset huomiot että teematarkastusten havaintoja.

Tilintarkastus levittää hyviä käytänteitä

Tilintarkastuksessa varmennetaan valtiontaloutta koskevan tiedon luotettavuutta, käyttökelpoisuutta ja hyvän hallinnon toteutumista. Luotettavat tiedot valtion taloudesta ja taloudellisesta asemasta turvaavat julkisen talouden kestävyyttä.

Tilintarkastuksen laajojen ja säännöllisten yhteyksien välityksellä tarkastusvirasto edistää hyvän hallinnon periaatteiden toteutumista ja hyvien käytäntöjen jakamista valtion taloudenhoidossa, vahvistaa eduskunnan budjetti- ja lainsäädäntövaltaa sekä tukee valtioneuvoston alaista hallintoa valtion taloudenhoidossa.

VTV julkaisee verkkosivuillaan kaikki tilintarkastuskertomukset sekä antaa eduskunnalle vuosittain erilliskertomuksen valtion tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta.

Kategoriat