Revisioner av resandet inom statsförvaltningen

Statens revisionsverk har reviderat statens resande i tjänsten två gånger under de senaste 15 åren, 2007 och 2015. Nedan kan du läsa sammanfattningarna av dessa revisioner.

Statsförvaltningens reseanvisningar har ändrats särskilt efter revisionen 2007. Flygbolagen har tagit i bruk elektroniska system och preciserat användningen av deras data bl.a. i och med dataskyddsförordningen (GDPR). Av dessa orsaker är en del av observationerna vid revisionen inte längre relevanta eller tillämpliga.

Finansministeriet bereder för närvarande statens nya resestrategi: Miljöansvar och digital teknik är centrala teman i beredningen av statens resestrategi – Finansministeriet (vm.fi)

2016: Revisorns årssammandrag / Revision av kontrollmiljön – högsta ledningens förfaringssätt (2015)

Laglighetsgranskningen som gjordes i samband med redovisningsrevisionen 2015 gällde hur man följde de interna kontrollförfarandena för den högsta ledningen för myndigheter.

Syftet med laglighetsgranskningen var att granska om statens skötsel av statsfinanserna genomfördes i enlighet med lagstiftning, reglering på lägre nivå och riktlinjer som utfärdats av myndigheterna samt principerna för god förvaltning.

En sammanfattning av granskningens observationer och rekommendationer gjordes 2016, som också behandlade anvisningar för och kontroll av resande.

I sammanfattningen konstaterades att bonusprogrammen för flygresor inte har varit framgångsrika ur statens synvinkel. Statens revisionsverk överlämnade vid den tidpunkten ett övervägande till Finansministeriet om att upphöra med bonusprogrammen för flygresor.

Mer om ämnet i meddelandet från 2016: Statens tjänstemannaledning följer god förvaltningssed (endast på finska).

Bifogad är en sammanfattande rapport (på finska).

2007: Resande i tjänsten – styrningssystem och lönsamhet

År 2007 reviderades styrningssystemen och lönsamheten för tjänsteresor. Den viktigaste observationen vid revisionen var bristen på vägledning för tjänsteresor både på räkenskapsverks- och koncernnivå. Revisionen utvärderade specifikt styrning av resandet i tjänsten och lönsamheten i själva resandet. I revisionen ingick också en granskning av riktlinjerna för användningen av stamkundsprogram och medlemskonton.

Vid revisionen konstaterades att statens dåvarande gemensamma resereglemente var otillräckligt för att styra hur resetjänsterna ordnades. Resereglementet stödde inte ämbetsverk och inrättningar när de övervägde hur resetjänsterna kunde ordnas på ett mer ekonomiskt och ändamålsenligt sätt.

Efter revisionen föreslog Statens revisionsverk att en resestrategi skulle utarbetas för staten. Statens revisionsverk rekommenderade också bl.a. att föreskrifter och instruktioner ges om hur man agerar ekonomiskt när man organiserar resor.

Du kan läsa ställningstaganden på svenska eller hela revisionsberättelsen på finska.

 

 

 

kategorier