Berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2019

Statens revisionsverk övervakade att kandidaterna vid riksdagsvalet 2019 redovisade valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen enligt den skyldighet som föreskrivs i lag. Samtliga redovisningsskyldiga lämnade in redovisning av valfinansieringen.

Revisionsverket begärde samtliga redovisningsskyldiga att lämna utredningar om valfinansieringsredovisningens riktighet. Detta gjordes i syfte att verifiera de uppgifter som lämnats i redovisningarna. Revisionsverket bad kandidaterna lämna in utredningarna i form av kontoutdrag för de bankkonton som användes för kampanjen.

I samband med behandlingen och kontrollen av redovisningarna bad revisionsverket 92 redovisningsskyldiga att komplettera eller korrigera sina redovisningar. Korrigeringarna gällde främst preciseringar av redovisade finansieringsdatan.

Tillsynsprocessen kan ses som fungerande på ett allmänt plan. Transparensen i valfinansieringen bygger dock fortfarande på att de redovisningsskyldiga öppet och ärligt redovisar medlen. I lagstiftningen finns inga bestämmelser om någon formell skyldighet att följa upp kostnaderna för och finansieringen av kampanjen.

Revisionsverket mottog inga klagomål gällande redovisningarna av valfinansieringen vid riksdagsvalet 2019.

Efter behandlingen av redovisningarna och kompletteringarna av de erhållna utredningarna och redovisningarna har Statens revisionsverk inte tagit del av omständigheter som skulle ge revisionsverket anledning att ifrågasätta riktigheten av de inlämnade redovisningarna.

kategorier

URN

URN:NBN: VTV-B192019rd