Statens revisionsverk

Statens revisionsverk (SRV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanserna, övervakar finanspolitiken och utövar tillsyn över val- och partifinansieringen. Med det oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.


Övervakning av finanspolitikenVal och partifinansieringstillsyn
 

 


Pressmeddelanden
Klagomålsärenden
Kvalitetspolitik


Läs mera

SRV medverkar i utarbetandet av en europeisk redovisningsstandard

epsasEU-kommissionen bereder en harmonisering av den offentliga redovisningen i medlemsstaterna. De europeiska redovisningsstandarderna (EPSAS) skulle gälla hela den offentliga sektorn i Finland.

Europeiska kommissionen (Eurostat) har inlett arbetet för att ta fram gemensamma redovisningsstandarder för den offentliga förvaltningen i EU-länderna.

De tilltänkta nya europeiska redovisningsstandarderna (European Public Sector Accounting Standards, eller EPSAS) ska enligt kommissionen förbättra transparensen i den ekonomiska informationen, harmonisera redovisningsinformationen från medlemsländerna och förbättra jämförbarheten mellan länderna. Enligt kommissionens förslag ska utvecklingsarbetet bygga på de internationella redovisningsstandarderna IPSAS.

Statens revisionsverk följer med beredningen av EPSAS-standarderna och medverkar i utvecklingsarbetet tillsammans med nationella aktörer. I Finland utfärdas redovisningsstandarderna för den offentliga sektorn av Finansministeriet, som också bereder lagstiftningen om den kommunala ekonomin. De mer ingående instruktionerna för kommunernas bokslut utfärdas av bokföringsnämndens kommunsektion. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för lagberedningen om socialskyddsfonderna, inklusive deras särdrag med avseende på boksluten.

Arbetet baserar sig på rådets direktiv om krav på medlemsstaternas budgetramverk (2011/85/EU, artikel 6).

Eurokrisen har accentuerat vikten av tillförlitlig information om den offentliga ekonomin

Krisen som har drabbat den offentliga ekonomin i många euroländer har visat att tillförlitlig information om den offentliga ekonomin är viktig för det nationella och multinationella finanspolitiska beslutsfattandet, finansmarknadens funktion, banksektorn och penningpolitiken. Skillnaderna mellan statistikuppgifterna från de olika EU-länderna försvårar jämförelserna.

Vikten av samordnad och tillförlitlig information framhävs speciellt i de länder som hör till den ekonomiska och monetära unionen EMU, eftersom de har förbundit sig till gemensamma ekonomiska mål. Genom olika redovisningsprdinciper i medlemsländerna uppstår även skillnader i faktabasen.

SRV yttrade sig om det offentliga samrådet om ledningsstrukturen för EPSAS

I början av 2014 genomförde EU-kommissionen ett offentligt samråd om framtida principer, strukturer och ledningsstrukturer för europeiska redovisningsstandarder för den offentliga sektorn (EPSAS). Samrådet var offentligt för alla medborgare och organisationer. SRV yttrade sig under samrådet i egenskap av oberoende högsta revisionsmyndighet Ta del av SR:s synpunkter via länken nedan.

Kommissionen har ställt som mål att de europeiska redovisningsstandarderna ska användas i medlemsstaterna 2020. Kommissionen kommer under 2014 att ge ett meddelande om hur man ska gå vidare med ärendet. Avsikten är att en ramförordning om standarderna ska vara klart för beredning 2015.

Upplysningar lämnas av

överdirektör Tytti Yli-Viikari, tel 09 432 5779, biträdande chef för granskning av finanspolitiken och lednings stöd Nina Alatalo, tel 09 432 5785

Revisionsverkets yttrande om beredningen av ledningsstrukturen för EPSAS

Rådets direktiv om krav på medlemsstaternas budgetramverk (2011/85/EU, artikel 6)

Towards implementing European Public Sector Accounting Standards (EPSAS) for EU Member States – Public consultation on future EPSAS governance principles and structures


Ny strategi och granskningsplan för SRV

Statens revisionsverk har fastställt en ny strategi för åren 2013–2020. Den innehåller riktlinjer för fullgörandet av revisionsverkets uppgift, verkets värden, vision och strategiska målsättningar samt tyngdpunkterna i inriktningen och utvecklandet av revisions-, övervaknings- och sakkunnigverksamhet.

Revisionsverket har också godkänt granskningsplanen för åren 2013–2017, vilken styr de revisioner som görs av revisionsverket. Där fastställs också resultatmålen för år 2013.

Planering av SRV:s verksamhet


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä