Revisionspublikationer september 2017-augusti 2018

 

Tillbaka till årsberättelsen 2018

 

Berättelser till riksdagen

B 17/2017 rd Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2017
B 19/2017 rd Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet år 2017
B 20/2017 rd Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2017
B 1/2018 rd Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2017
B 17/2018 rd Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2017

Redovisningsrevisionsberättelser enligt förvaltningsområde

Redovisningsrevisionsberättelserna finns endast på finska, förutom Statens ämbetsverk på Åland.

107/53/17 Statsbokslutet

Republikens presidents kansli
45/53/17 Republikens presidents kansli

Statsrådets kansli
46/53/17 Statsrådets kansli

Utrikesministeriets förvaltningsområde
47/53/17 Utrikesministeriet

Justitieministeriets förvaltningsområde
48/53/17 Justitieministeriet
49/53/17 Rättsregistercentralen
50/53/17 Brottspåföljdsverket
51/53/17 Åklagarväsendet
52/53/17 Utsökningsväsendet

Inrikesministeriets förvaltningsområde
53/53/17 Inrikesministeriet
54/53/17 Nödcentralsverket
55/53/17 Migrationsverket
56/53/17 Räddningsinstitutet
57/53/17 Polisstyrelsen
58/53/17 Gränsbevakningsväsendet
59/53/17 Skyddspolisen
108/53/17 Brandskyddsfonden

Försvarsministeriets förvaltningsområde
60/53/17 Försvarsministeriet
61/53/17 Försvarsförvaltningens byggverk
62/53/17 Försvarsmakten

Finansministeriets förvaltningsområde
63/53/17 Finansministeriet
64/53/17 Statens ämbetsverk på Åland
65/53/17 Regionförvaltningsverket i Södra Finland
66/53/17 Verket för finansiell stabilitet
67/53/17 Statistikcentralen
68/53/17 Tullen
69/53/17 Statskontoret
70/53/17 Statens ekonomiska forskningscentral
71/53/17 Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning
72/53/17 Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori
73/53/17 Skatteförvaltningen
74/53/17 Befolkningsregistercentralen

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
75/53/17 Undervisnings- och kulturministeriet
76/53/17 Riksarkivet
77/53/17 Museiverket
78/53/17 Utbildningsstyrelsen
79/53/17 Finlands Akademi
80/53/17 Förvaltningsnämnden för Sveaborg

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
81/53/17 Jord- och skogsbruksministeriet
82/53/17 Livsmedelssäkerhetsverket
83/53/17 Naturresursinstitutet
84/53/17 Lantmäteriverket
85/53/17 Landsbygdsverket

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
86/53/17 Kommunikationsministeriet
87/53/17 Meteorologiska institutet
88/53/17 Trafikverket
89/53/17 Trafiksäkerhetsverket
90/53/17 Kommunikationsverket
109/53/17 Statens televisions- och radiofond

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
91/53/17 Arbets- och näringsministeriet
92/53/17 NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter
93/53/17 Energimyndigheten
94/53/17 Geologiska forskningscentralen
95/53/17 Innovationsfinansieringsverket Tekes
96/53/17 Konkurrens- och konsumentverket
97/53/17 Patent- och registerstyrelsen
98/53/17 Säkerhets- och kemikalieverket

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
99/53/17 Social- och hälsovårdsministeriet
100/53/17 Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
101/53/17 Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
102/53/17 Strålsäkerhetscentralen
103/53/17 Institutet för hälsa och välfärd

Miljöministeriets förvaltningsområde
104/53/17 Miljöministeriet105/53/17 Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
106/53/17 Finlands miljöcentral
110/53/17 Oljeskyddsfonden

Laglighetsgranskningsberättelser

3/2018 Statens ansvarsförbindelser i internationella organisationer
10/2018 Universitetens statsfinansiering

Rapporter om övervakningen av finanspolitiken

7/2018 Tillsyn av finanspolitikens bedömning av tillförlitligheten i finansministeriets makroprognoser – Granskning av konjunkturprognoserna av BNP-tillväxten, arbetslöshetsgraden och inflationen åren 1976–2016
12/2018 Rapport om övervakningen av finanspolitiken våren 2018

Finanspolitiska granskningsberättelser

4/2018 Den offentliga sektorns ansvarsförbindelser
6/2018 Styrning av den kommunala ekonomin

Effektivitetsrevisionsberättelser, utredningar och uppföljningsrapporter enligt förvaltningsområde

Statsrådets kansli
14/2018 Organisering av statens affärsverksamhet

Uppföljningsrapporter (på finska)
16/2015 Styrning av strategiskt viktiga bolag

Justitieministeriets förvaltningsområde
12/2017 Genomförande av EU-lagstiftningen

Uppföljningsrapporter (på finska)
18/2012 Regeringens lagstiftningsplan

Försvarsministeriets förvaltningsområde
17/2017 Försvarsmaktens system för styrning
18/2017 Planering och styrning av Försvarsmaktens materielprojekt

Finansministeriets förvaltningsområde
15/2017 Styrning av funktionssäkerheten i e-tjänster
16/2017 Organisering av cyberskyddet
19/2017 Planering och uppföljning av kostnader för och fördelar med IT-upphandling

Uppföljningsrapporter (på finska)
11/2014 Främjande av digital arkivering
4/2015 Praxis i anslutning till likvidation av egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab
5/2016 Offentliga förvaltningens kundrådgivning och telefontjänster
7/2015 Interoperabilitet i statens ICT-avtal
11/2015 Statens avgiftspolitik

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
2/2018 Organisering av verksamheten för att stöda beslutsfattandet vid totalreformen av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering (utredning)
13/2018 Utvecklingsprojekt inom yrkesinriktad utbildning – programmet för effektivisering av genomströmningen inom yrkesutbildningen 2011–2014 som ett exempel

Uppföljningsrapporter (på finska)
5/2015 Samarbete inom studiehandledning och karriärvägledning

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
1/2018 Forststyrelsens hushållning med statens mark- och vattenegendom

Uppföljningsrapporter (på finska)
175/2008 Minskning av lantbrukets utsläpp av näringsämnen

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
Uppföljningsrapporter (på finska)
14/2014 Styrningssystemet på kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
1/2018 Industriell symbios – ett exempel på genomförande av det nationella materialeffektivitetsprogrammet (utredning)
2/2018 Anvisning av personer som beviljats internationellt skydd till kommunerna samt utveckling av systemet med kommunersättningar
5/2018 Genomförandet av statsrådets cleantech-strategi
8/2018 Företagarutbildning som en del av yrkesinriktad arbetskraftsutbildning

Uppföljningsrapporter (på finska)
8/2015 Elektroniska arbetskraftstjänster

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
9/2018 Beaktande av klientens barn inom mentalvårdstjänster för vuxna

Uppföljningsrapporter (på finska)
3/2014 Integration inom social- och hälsovården